Calendar

 

 

 

June 2021

Start Date End Date Date Time Event  
22nd Jun 2021 22nd Jun 2021 22nd Jun 2021 9:30am  New Reception Parents Meeting in the Main Hall 
23rd Jun 2021 23rd Jun 2021 23rd Jun 2021 9:30am  New Nursery Parents Meeting in the Main Hall 
  • Activities, Events and Trips

July 2021

Start Date End Date Date Time Event  
02nd Jul 2021 02nd Jul 2021 02nd Jul 2021 9:30am  Year 5 and 6 Sports Day 
07th Jul 2021 07th Jul 2021 07th Jul 2021 9:30am  Year 3 and 4 Sports Day 
09th Jul 2021 09th Jul 2021 09th Jul 2021 9:30am  Year 1 and 2 Sports Day 
19th Jul 2021 19th Jul 2021 19th Jul 2021 Goldcrest Leavers Party 
20th Jul 2021 20th Jul 2021 20th Jul 2021 Firecrest Leavers Party 
  • Activities, Events and Trips

Contact Us